АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
22.07.2010
97.8700000
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Звiт Виконавчого органа Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009р. i визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2010р.;
2.Звiт Наглядової ради Товариства про роботу в 2009 р.;
3.Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк, затвердження рiчного звiту й балансу Товариства за 2009 рiк;
4.Розподiл прибутку Товариства за результатами роботи за 2009 рiк;
5.Обрання Генерального директора Товариства;
6.Вiдкликання й обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства;
7.Вiдкликання й обрання членiв Наглядової ради Товариства;
8.Затвердження рiшення про переведення випуску iменних цiнних паперiв Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування (рiшення про дематерiалiзацiю);
9.Затвердження депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства, що дематерiалiзується;
10.Затвердження зберiгача, у якого Емiтент буде вiдкривати рахунки у цiнних паперах власникам акцiй;
11.Про припинення дiї договору на ведення реєстру з реєстратором та визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. Призначення уповноважених осiб на проведення процедури припинення ведення реєстру;
12.Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю;
13.Внесення змiн до Статуту Товариства.
Осiб, що подавали пропозицiї щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного зборiв, не було.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009р. i основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2010р.
2. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про роботу у 2009 р.
3. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2009 рiк.
4. Розподiл прибутку не проводити у зв`язку з наявнiстю чистого збитку в розмiрi 487426000 грн. за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2009 роцi. Чистий збиток у розмiрi 487426000грн. покрити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.
5. Обрати Генеральним директором Товариства Котюка Олександра Володимировича.
6. Вiдкликати Ревiзiйну комiсiю у повному складi та обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства у наступному складi:
1. Сичова Iнна Йосипiвна акцiонер ВАТ ЗАлК;
2. Лисенко Олександр Вiкторович акцiонер ВАТ ЗАлК;
3. Синявська Тетяна Миколаївна акцiонер ВАТ ЗАлК;
4. Круглова Свiтлана Володимирiвна акцiонер ВАТ ЗАлК.
7. Вiдкликати членiв Наглядової Ради Товариства у повному складi та обрати Наглядову Раду Товариства у наступному складi:
1. Сахань Iван Якович акцiонер ВАТ ЗАлК;
2. Тихонова Яна Робертiвна акцiонер ВАТ ЗАлК;
3. Местников Вiктор Олександрович акцiонер ВАТ ЗАлК;
4. Нефедьєва Любов Анатолiївна акцiонер ВАТ ЗАлК;
5. Ольховик Олександр Федорович акцiонер ВАТ ЗАлК;
6. Горлов Вiктор Гаврилович акцiонер ВАТ ЗАлК;
7. Арнаутов Олексiй Миколайович акцiонер ВАТ ЗАлК.
8. Прийняти рiшення про переведення випуску iменних акцiй ВАТ ЗАлК, випущених у документарнiй формi в бездокументарну форму iснування та затвердити Рiшення про дематерiалiзацiю.
9. Затвердити Приватне акцiонерне товариство Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв депозитарiєм, що буде обслуговувати випуск цiнних паперiв Товариства.
10. Для акцiонерiв Товариства, якi не мають власного рахунку в цiнних паперах i ранiше акцiї ВАТ "ЗАлК" не знерухомили, затвердити зберiгачем, у якого Емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Фондова компанiя Емiсiя.
11. Припинити дiю договору №850Д(2007) вiд 18.07.2007р. на ведення реєстру з реєстратором ТОВ IНГ Реєстратор Україна, визначити дату припинення ведення реєстру 20.10.2010р. Уповноважити фахiвця вiддiлу управлiння власнiстю та корпоративних вiдносин ВАТ ЗАлК Павленко Iнну Анатолiївну здiйснити дiї, щодо забезпечення здiйснення реєстратором процедури припинення ведення реєстру.
12. Персонально повiдомити акцiонерiв про дематерiалiзацiю шляхом розсилки повiдомлення про дематерiалiзацiю ВАТ ЗАлК простими поштовими листами або врученням особисто пiд розпис.
13. Затвердити дванадцяту редакцiю Статуту Товариства.
Позачерговi збори у 2010 роцi не скликались i не проводили 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.