АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
- Средньооблiкова чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 990 чол.; - середня чисельностi позаштатних працiвникiв i осiб, якi працюють за сумiсництвом - 7 чол.; - чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 349 чол.; - фонд оплати працi, усього (тис. грн.) 35876,3 тис. грн. - факти змiн розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно минулого року - зменшення стосовно 2009 року на 24415 тис. грн. (40,5%) через скорочення чисельностi персоналу у зв`язку зi скороченням виробництва; У ВАТ ЗАлК iснує й розвивається система пiдготовки й розвитку персоналу в рамках дiючих на комбiнатi положень: 1. Положення про професiйну пiдготовку персоналу у ВАТ ЗАлК 2. Положення про порядок проведення первинного навчання знову прийнятих працiвникiв у ВАТ ЗАлК з питань охорони працi 3. Положення про щорiчну оцiнку персоналу у ВАТ ЗАлК У рамках вимог iнтегрованих систем менеджменту (ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001) на пiдприємствi дiє стандарт пiдприємства Порядок органiзацiї й проведення процесу навчання персоналу на комбiнатi. Професiйна пiдготовка персоналу здiйснюється як безпосередньо на пiдприємствi, так i в зовнiшнiх органiзацiях i установах, що мають вiдповiднi дозвiльнi документи. Пiдготовка персоналу йде в трьох напрямках: пiдготовка, перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї й охоплює робiтникiв, фахiвцiв, службовцiв i керiвникiв. Iснує так само система формування, навчання й стажування кадрового резерву пiдприємства й пiдготовки зовнiшнього резерву. У 2010р. прiоритетним напрямком у пiдготовцi персоналу було пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв, а так само пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв i фахiвцiв, розвиток їх базових i специфiчних компетенцiй. За 2010р. професiйною пiдготовкою у ВАТ ЗАлК був охоплений 1061 спiвробiтник, тобто фактично всi працюючi. У системi професiйно-технiчного навчання було навчено 603 робiтникiв (бiльше 76%), з них 525 були охопленi рiзними формами пiдвищення квалiфiкацiї та 78 навченi другим (сумiжним) професiям. Пiдвищили квалiфiкацiю 458 спiвробiтникiв з числа керiвникiв, фахiвцiв i службовцiв, з них 13 осiб пiдвищували квалiфiкацiю i отримували пiслядипломна освiта за кордоном. Усi працiвники пiдприємства мали можливiсть пiдвищити свою квалiфiкацiю шляхом активного використання системи дистанцiйного навчання Департаменту Корпоративний унiверситет РУСАЛ, фактично скористалися цiєю можливiстю 196 чоловiк, а також шляхом iнтерактивного участi в тематичних вебiнарах. Охоплено оцiнкою методом ассессмент-центр 9 керiвникiв i фахiвцiв з числа кадрового резерву пiдприємства, за пiдсумками оцiнки були розробленi iндивiдуальнi програми розвитку. Щоквартальної оцiнкою персоналу по цiлям дiяльностi охопленi всi керiвники. На пiдприємствi дiє програма Зовнiшнiй резерв - система органiзацiйно-методичних та навчальних заходiв, спрямована на формування зовнiшнього кадрового резерву з числа студентiв профiльних вузiв, коледжiв та професiйних училищ. У 2010р. цiєю програмою було охоплено понад 60 студентiв профiльних навчальних закладiв. Роботу по пiдготовцi й розвитку персоналу на пiдприємствi органiзує й координує дирекцiя по персоналу - вiддiл розвитку й пiдготовки персонал

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
Примітки: