ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2010 рік

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

$top_title"); } print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>
"); ?>

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

".($top_title=="Назва статті"?"Найменування показника ":$top_title).""); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>
"); ?>

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

$top_title"); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>  "); print_r(""); print_r(""); }else{ ?> $value"); } } ?>
  
Примітки:
Протягом 2010 року в результатi фiнансово-господарської дiяльностi емiтентом одержано дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг в розмiрi 803,909 тис. грн.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг 658,337 тис. грн. або 81.89 % вiд суми доходiв вiд реалiзацiї
Iншi операцiйнi доходи 192,644 тис. грн. або 22.21% всiх доходiв.
Вони складаються з наступних статей:
- Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти - 157,412 тис.грн.
- Дохiд вiд iнших наданих послуг - 13,765 тис.грн.
- Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - 14,472 тис.грн.
- Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi - 3,633 тис.грн.
- Доход от реализации необоротных активов - 306 тис.грн.
- Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi - 3,055 тис.грн.
Протягом 2010 року в результатi фiнансово-господарської дiяльностi емiтентом понесенi витрати в розмiрi 1,141,113 тис. грн., у т.ч.:
- собiвартiсть реалiзованих товарiв 780,217 тис.грн. або 68.37% усiх витрат;
- адмiнiстративнi витрати 29,987тис.грн. або 2.63% всiх витрат. Адмiнiстративнi витрати складаються з витрат на утримання та поточний ремонт основних засобiв адмiнiстративного призначення, амортизацiя необоротних активiв адмiнiстративного призначення, витрати на банкiвське обслуговування, витрати на оплату працi управлiнського персоналу та сплату внескiв на загальнообов`язкове державне пенсiйне та соцiальне страхування, пов`язаних з такою оплатою працi, витрати на сплату податкiв та iншi витрати загальногосподарського призначення;
- витрати на збут 1,952 тис. грн. або 0.17% всiх витрат;
- iншi операцiйнi витрати - 258,916 тис. грн. або 22.69 % всiх витрат, включають в себе:
1. Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти -157,089 тис.грн.
2. Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв - 34,443 тис.грн.
3. Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 3,902 тис.грн.
4. Собiвартiсть наданих послуг - 4,391 тис.грн.
5. Iншi витрати операцiйної дiяльностi - 59,092 тис.грн.
- фiнансовi витрати в частинi вiдсоткiв за користування банкiвськими кредитами та вiдсоткiв за облiгацiями (рядок 140 Звiту про фiнансовi результати) 7,682тис.грн. або 5.05 % всiх витрат;
- iншi витрати 12,221 тис.грн. або 1.07 % всiх витрат.