АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2010 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 326226
Первісна вартість 011 14331500
Накопичена амортизація 012 11071274
Незавершене будівництво 020 7019570208
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 335254322227
Первісна вартість 031 816497821010
Знос 032 481243498783
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 982611635
інші фінансові інвестиції 045 726726
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 238330
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 1261612370
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 2635524685
Знос інвестиційної нерухом 057 1373912315
Відстрочені податкові активи 060 00
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 889889
Усього за розділом І 080 453665418281
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 10169867309
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 89581100269
готова продукція 130 282084561
Товари 140 110429623
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 15219660592
первісна вартість 161 15234361037
резерв сумнівних боргів 162 147445
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 242816265343
за виданими авансами 180 5487352
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 6540536224
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 871638782
у т. ч. в касі 231 00
в іноземній валюті 240 76069
Інші оборотні активи 250 2232717239
Усього за розділом ІІ 260 718298620363
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 22
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 1802837
Баланс 280 11737671039483

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 155682155682
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 102881102984
Резервний капітал 340 25642564
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -612467-886350
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 -351340-625120
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 24132437
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 24132437
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 572125377385
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 572125377385
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 1201570456
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 281760297762
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 386962299166
з бюджетом 550 13121478
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 319462
з оплати праці 580 16962022
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 277319113435
Усього за розділом IV 620 9505691284781
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 11737671039483


ПІБ керівника Котюк О.В.
ПІБ головного бухгалтера Сичова I.Й.
Примітки:
Станом на 31.12.2010 року залишкова вартiсть основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi, вiдображена в рядках 030, 055 Балансу, становить 334,597 тис.грн. або 32.19 % сукупних активiв емiтента.
Протягом 2010 року емiтентом не здiйснювалася суттєва переоцiнка основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв.
Станом на 31.12.2010 року вартiсть запасiв Компанiї, вiдображена в рядку 100-140 Балансу, дорiвнює 201,762 тис. грн., що становить 19.41% сукупних активiв пiдприємства.
Згiдно даних регiстрiв бухгалтерського облiку станом на 31.12.2010 року дебiторська заборгованiсть складає 362,511 тис.грн.
Станом на 31.12.2010 року основними дебiторами емiтента по розрахункам за товари, роботи, послуги є:
- ТОВ "Запорiжалюмiнторг" - 48,443 тис.грн.
- ВАТ "Український графiт" - 4,642 тис.грн.
- ООО "ГОЛМЕТРЕСУРС" - 346 тис.грн.
- ООО "Завод ЛКМ" - 308 тис.грн.
- ООО "Базиспромресурс" - 191 тис.грн.
- Концерн "МТМ" - 164 тис.грн.
- ЧП "ПРИМОРСК-"АЛМАЗ" - 137 тис.грн.
- ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв" - 113 тис.грн.
- Iншi - 6,250 тис.грн.
Згiдно даних регiстрiв бухгалтерського облiку станом на 31.12.2010 року iншi довгостроковi фiнансовi зобов`язання (рядок 450 Балансу) складають 377,385 тис. грн. або 36.31% усiх пасивiв Компанiї.
В складi iнших довгострокових фiнансових зобов`язаннь облiкованi довгостроковi зобовязання якими є довгостроковi позики в iноземнiй валютi. Строк погашення 2012 рiк.
Станом на 31.12.2010 року поточнi зобов`язання складають 1,284,781тис. грн. або 77.18 % усiх зобовязань Компанiї.
Основними кредиторами емiтента по кредиторськiй заборгованостi за товари, роботи та послуги станом на 31.12.2010 року є:
- RTI LIMITED - 227,887 тис.грн.
- ТОВ "Запорiжалюмiнторг" - 40,734 тис.грн.
- ТОВ "МГЗ" - 30,275 тис.грн.
- Iншi - 270 тис.грн.