ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  343100.000  332068.000   9066.000  9066.000  352166.000   341134.000
  - будівлі та споруди  139114.000  135775.000  0.000  0.000  139114.000   135775.000
  - машини та обладнання  199774.000  192496.000  6633.000  6633.000  206407.000  199129.000
  - транспортні засоби  1880.000  1568.000  2317.000  2317.000  4197.000  3885.000
  - інші  2332.000  2229.000  116.000  116.000  2448.000  2345.000
2. Невиробничого призначення:  4770.000  2529.000  5.000  5.000  4775.000  2534.000
  - будівлі та споруди  3951.000  2224.000  0.000  0.000  3951.000  2224.000
  - машини та обладнання  700.000  204.000  5.000  5.000  705.000  209.000
  - транспортні засоби  21.000  21.000  0.000  0.000  21.000  21.000
  - інші  98.000  80.000  0.000  0.000  98.000  80.000
Усього  347870.000  334597.000  9071.000  9071.000  356941.000  343668.000
Опис:  Цифри, наведенi у таблицi, включають в себе iнформацiю про основнi засоби (стр. 030 баланса) i iнвестицiйну нерухомiсть (стр. 055 баланса).
Первiсна вартiсть ОЗ на кiнець 2010 року становила 845695 тис.грн.
Склад основних засобiв (первiсна вартiсть):
- земельнi дiлянки 349 тис.грн.
- iнвестицiйна нерухомiсть 24685 тис.грн.
- будинки, споруди та передавальнi пристрої 303919тис.грн.
- машини та обладнання 498290 тис.грн.
- траспортнi засоби 11608 тис.грн.
- iнструменти, прилади, iнвентар 5246 тис.грн.
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 1313 тис.грн.
- iнше 285 тис.грн.
Знос ОЗ на кiнець 2010 року склав 511098 тис.грн, а саме:
- земельнi дiлянки 0 тис.грн.
- iнвестицiйна нерухомiсть 12315 тис.грн.
- будинки, споруди та передавальнi пристрої 178290 тис.грн.
- машини та обладнання 305590 тис.грн.
- траспортнi засоби 10019 тис.грн.
- iнструменти, прилади, iнвентар 3948 тис.грн.
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 662 тис.грн.
- iнше 274тис.грн.
На 31.12.2010р. коефiцiєнт зносу ОЗ склав по групах:
- земельнi дiлянки 0 %
- iнвестицiйна нерухомiсть 49,89%
- будинки, споруди та передавальнi пристрої 58,66 %
- машини та обладнання 61,33 %
- траспортнi засоби 86,31 %
- iнструменти, прилади, iнвентар 75,26 %
- iнше 96,14 %.
Станом на кiнець звiтнього перiоду ступiнь зношеностi основних фондiв 60,43 %, у тому числi промислово-виробничих 60,42 %,
Коефiцiєнт оновлення основних засобiв -0.16%.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 14315 тис. грн.
Первiсна вартiсть переданих в оперативну оренду ОЗ на 31.12.2010 р. складає 32557 тис. грн.
Для виробництва алюмiнiю сирця та люмiнiєвої катанки ОЗ використовуються на 38%, для виробництва глинозему та технiчного кремнiю ОЗ не використовуються.
Вартiсть ОЗ, що взятi в операцiйну оренду складає 9071 тис.грн, а саме:
1.Державне пiдприємство ЗАФ: електровантажники, договiр оренди до 31.03.2011р., вартiсть - 1941 тис.грн.
2. ЗАТ "Завод алюмiнiєвої катанки": основнi засоби виробничого призначення, офiсне обладнання, договiр оренди до 31.03.2011р., вартiсть - 7130 тис. грн.
Змiни в загальному розмiрi активiв ВАТ "ЗАлК", що трапились протягом 2010 року:
Списано або вiдчужено основних засобiв на суму 1874 тис.грн. у тому числi:
1. Виробничого призначення:
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 147 тис.грн.;
машини та обладнання на суму 414 тис.грн.;
транспортнi засоби на суму 1046 тис.грн.;
iншi на суму 184 тис.грн.
2. Невиробничого призначення:
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 10 тис.грн.;
машини та обладнання на суму 60 тис.грн.;
транспортнi засоби на суму 0 тис.грн.;
iншi на суму 13 тис.грн.
Придбано основних засобiв на суму 1312 тис.грн. у тому числi:
1.Виробничого призначення:
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 174 тис.грн.;
машини та обладнання на суму 981 тис.грн.;
транспортнi засоби на суму 0 тис.грн.;
iншi на 154 тис.грн.
2.Невиробничого призначення:
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 0 тис.грн.;
машини та обладнання на суму 2 тис.грн.;
транспортнi засоби на суму 0 тис.грн.;
iншi на суму 1 тис.грн.
Нараховано амортизацiйних вiдрахувань на суму 15411тис.грн.
Обмеження права власностi на основнi засоби ВАТ "ЗАлК" вiдсутнi.
Оформленi у заставу основнi засобiв вiдсутнi.
Термiни та умови користування ОЗ:
будiвлi та споруди - 30 - 50 рокiв ;
обладнання - 4-7 рокiв;
транспортнi засоби - 3-5 рокiв;
iншi - 4-7 рокiІнформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
-625120.000 -351340.000
155682.000 155682.000
155682.000 155682.000
Опис Вартiсть чистих активiв розраховувалась згiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 року №485. (чистi активи = необоротнi активи +оборотнi активи+витрати майбутнiх перiодiв+необоротнi активи та групи вибуття-забезпечення наступних витрат i платежiв-довгостроковi зобов`язання-поточнi зобов`язання-доходи майбутнiх перiодiв)
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства нижча вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України не дотримуються. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. Статутний капiтал сформований у вiдповiдностi до законодавства України, станом на 31.12.2010р. сплачений повнiстю