АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Річний звіт за 2010 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" (ВАТ "ЗАлК") (до 1990 р. "Днiпровський алюмiнiєвий завод") - єдиний в Українi виробник алюмiнiю.
ВАТ "ЗАлК" спецiалiзується на виробництвi спецiальних марок алюмiнiю первинного, легiрованих алюмiнiєвих сплавiв для автомобiльного та сiльськогосподарського машинобудування, товарiв народного споживання.
ОАО Запорожский алюминиевый комбинат специализируется на производстве глинозема металлургического, алюминия первичного, кремния кристаллического , поставляемых на рынки ответственных технологий в соответствии с национальными и международными стандартами и требованиями к безопасности продукции .
Будiвництво алюмiнiєвого заводу було розпочато в 1930 роцi. У 1933 роцi одержано перший Запорiзький алюмiнiй. Завод працював на привiзному глиноземi та анодах.
У 1934 роцi був пущений глиноземний цех. У 1941 роцi в зв`язку з припиненням подачi електроенергiї на заводi приступили до демонтажу та евакуацiї обладнання на Урал. Разом з обладнанням були вивезеннi всi залишки металу та сировини. По закiнченнi Великої Вiтчизняної вiйни розпочата вiдбудова Днiпровського алюмiнiєвого заводу. Перший пiслявоєнний метал завод видав 22 липня 1949 роцi.
У 1990 роцi на Днiпровському алюмiнiєвому заводi розпочата корiнна реконструкцiя. В тому ж роцi завод перетворений в Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат.
ВАТ "ЗАлК" створено шляхом перетворення державного пiдприємства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" згiдно Розпорядження Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї вiд 22.08.1994 р. № 23-р та у вiдповiдностi до Указу Президента України вiд 15.06.93 р. № 210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств", Указу Президента України вiд 21.02.94 р. № 61/97 "Про додатковi заходи щодо делегування Днiпропетровськiй, Донецькiй, Запорiзькiй, Луганськiй обласним державним адмiнiстрацiям повноважень з управлiння майном, яке знаходиться в загальнодержавнiй власностi".
Реєстрацiя ВАТ "ЗАлК" здiйснена 30 вересня 1994 р. Розпорядженням Запорiзької мiської Ради народних депутатiв № 275р.
В 2004 роцi продажем на Донецькiй фондовiй бiржi 25 % пакету акцiй, що належав державi в особi ФДМ України, була завершена приватизацiя ВАТ "ЗАлК", таким чином на цей час в статутному фондi товариства вiдсутня державна частка.
З 1 листопада 2010 вiдбулася реорганiзацiя комбiнату з приєднанням цехiв з ремонту та обслуговування основого i допомiжного виробництв фiлiї ТОВ СЦ Металург у м. Запорiжжi. Iнших важливих подiй не бул
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння Товариством.
- Спостережна рада Товариства - орган Товариства, який захищає права акцiонерiв та представляє їхнi iнтереси в перiод мiж проведенням Загальних зборiв, а також контролює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. До складу якої входять 7 осiб.
- Ревiзiйна комiсiя - орган, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. До складу якої входять 4 особини.
Одноосiбним виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, якому пiдпорядкованi пiдроздiли: комбiнату:
Фiнансова дирекцiя, до складу якої входять:
- планово-бюджетний вiддiл;
- фiнансовий вiддiл;
- вiддiл з управлiння власнiстю та корпоративних вiдносин;
Комерцiйна дирекцiя, до складу якої входять:
- вiддiл матерiально технiчного постачання;
- вiддiл оформлення вiдгрузки продукцiї;
- вiддiл транспорту та логiстики;
- залiзничний цех;
- автотранспортний цех;
- цех складського господарства.
Дирекцiя з персоналу, до складу якої входять:
- вiддiл працi та заробiтної плати;
- вiддiл кадрiв;
- вiддiл розвитку та пiдготовки персоналу;
- комбiнат харчування.
Дирекцiя з захисту ресурсiв, до складу якої входять:
- служба з захисту ресурсiв;
- служба охорони;
- вiддiл з питань надзвичайних ситуацiй i цивiльного захисту населення.
Дирекцiя з екологiї та якостi, до складу якої входять:
- вiддiл екологiї i якiстi;
- лабораторiя охорони навколишнього середовища;
- метрологiчна служба;
- центральна заводська лабораторiя;
- цех пиловловлювання, шламоудалiння i виробництва фтористих солей.
Вiддiли:
- вiддiл охорони працi та промислової безпеки;
- юридичний вiддiл;
- прес-служба;
- вiддiл технологiї та розвитку алюмiнiєвого виробництва.
Дирекцiя по виробництву, до складу якої входять:
- виробничий вiддiл;
- основна виробнича дiлянка електролiзу № IV;
- дiлянка по експлуатацiї ГПМ i пiдготовки виробництва дiлянок електролiзу;
- основна виробнича дiлянка лиття;
- дiлянка перекачування глинозему, вiдвантаження бокситiв i зберiгання встаткування.
Технiчна дирекцiя, до складу якої входять:
- вiддiл головного механiка;
- цех обслуговування обладнання основних виробничих дiлянок та ЦПШiВФС;
- вiддiл нагляду та ремонту будiвель та споруд;
- вiддiл головного енергетика;
- цех обслуговування обладнання допомiжних цехiв;
- теплоелектроцентраль;
- енергоцех.
До складу ВАТ "ЗАлК" також входять: вiдокремленi структурнi пiдроздiли без права юридичної особини:
1. Приднiпровське виробниче управлiння ВАТ "Залк" (м.Свiтловодськ, Кiровоградська область, вул. Обсерваторна, 5), що виготовляє вироби з алюмiнiєвого профiлю (вiкна, дверi, вiтражi, кiоски, перегородки, декоративнi решiтки та iнше), рiзнi металевi конструкцiї;
До складу ППУ входять:
- керiвництво управлiння;
- персонал управлiння;
- сторожова охорона
2. Дочiрнє пiдприємство "Глухiвський кар`єр кварцитiв" (Сумська область, Глухiвський р-н), сел.Баничi, вул. Заводська, 18а), що видобуває кварцит, виробляє кварцит металургiйний та щебiнь будiвельний.
До складу Глухiвського кар`єру кварцитiв входять:
- керiвництво кар`єру;
- гiрничо-дробильно-сортувальна дiлянка;
- енерго-механiчна служба;
- автотранспортна дiлянка;
- дiлянка вiдвантаження продукцiї й обслуговування залiзничного господарства;
- хозслужба.
3. Санаторiй-Профiлакторiй ВАТ "Залк" (м. Запорiжжя, о.Хортиця, вул. буд. Вiдпочинку, 33), який переданий в оренду як майновий комплекс без змiни цiльового призначення: лiкування та оздоровлення.

На протязi 2010р. вiдбулися змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом :
Виключено:
- Управлiння соцiальних об`єктiв Дирекцiї з персоналу, до якого входили медико-санiтарна частина та комбiнат харчування.
Створено:
- технiчна дирекцiя;
- метрологiчна служба дирекцiї з екологiї та якостi;
- вiддiл технологiї та розвитку алюмiнiєвого виробництва пiдроздiлiв пiдпорядкованих Генеральному директору.
Реструктуризацiя:
- з канцелярiї та господарської групи утворилася одна адмiнiстративно-господарська служба;
- комбiнат харчування Управлiння соцiальних об`єктiв Дирекцiї з персоналу переданий до дирекцiї з персоналу;
- з вiддiлу планування й облiку енергоресурсiв створений вiддiл головного енергетика
- вiддiл головного енергетика, теплоелектроцентраль та енергоцех дирекцiї по виробництву переданi до технiчної дирекцiї
- з ремонтно-механiчної дiлянки та служби енергетика дочiрнего пiдприємства "Глухiвський кар`єр кварцитiв" створена одна енерго-механiчна служба.
Iнших дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганизацiї збоку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходил
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Фiнансова звiтнiсть пiдприємства формується згiдно з Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.1999 р. зi змiнами та доповненнями та здiйснюється iз застосуванням принципiв та методiв, визначених нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, що затвердженi Мiнiстерством Фiнансiв України.
Доходи та витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi з моменту їх виникнення та за мiсцем їх виникнення.
Облiкова полiтика на пiдприємствi проводиться вiдповiдно до наказу по пiдприємству "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику на 2010 рiк" , згiдно з яким передбачено детальний перелiк операцiй за всiма видами дiяльностi, аналiтичний облiк здiйснюється за всiма рахунками з використанням необхiдних субрахункiв, визначена межа суттєвостi iнформацiї та лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв, метод оцiнки запасiв при їх вибуттi у виробництво та iнше вiдчуження - за середньозваженою вартiстю, створюється забезпечення для виплат винагороди за вислугою рокiв та вiдпусток, резерв сумнiвних боргiв формується виходячи з платоспроможностi дебiторiв, метод нарахування амортизацiї основних засобiв - податковий, а нематерiальних активiв - прямолiнiйний, встановлено перелiк та склад статей калькулювання собiвартостi продукцiї.
Основнi засоби, придбанi до 1996 року, вiдображенi у балансi за переоцiненою вартiстю вiдповiдно до Постанов Кабiнету Мiнiстрiв України. Данi українського бухгалтерського облiку не дозволяють визначити iсторичну собiвартiсть об`єктiв основних засобiв або їх справедливу вартiсть (реальну ринкову вартiсть), як того вимагають МСБО. Iндексацiї балансової вартостi основних фондiв, що проводились з використанням механiзмiв та iндексiв, визначених Мiнiстерством статистики, не змогли привести облiкову вартiсть об`єктiв основних засобiв у вiдповiднiсть до їх реальної ринкової вартостi.
Основнi засоби, придбанi з 1996 року, вiдображенi у балансi за первiсною вартiстю, яка, починаючи з 1 липня 2001 року, визначається вiдповiдно до П(С)БО 7.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi до українського податкового законодавства. До 01.07.97 р. нарахування амортизацiї проводилось за нормами, встановленими державою. З 01.07.97 р. амортизацiя нараховується методом зменшення залишкової вартостi, шляхом використання встановлених норм до податкового облiку.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання об`єкта у розмiрi 50 % його вартостi, останнi 50% - у разi їх вибуття.
Дiапазон строкiв корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв:
будiвлi та споруди - 30 - 50 рокiв ;
обладнання - 4-7 рокiв;
транспортнi засоби - 3-5 рокiв;
iншi - 4-7 рокiв.
Строк амортизацiї нематерiальних активiв визначається строком їх корисного використання (але не перевищує 10 рокiв). Амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом.
Дiапазон строкiв корисного використання нематерiальних активiв вiд 1 до 5 рокiв.
Запаси та товари вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за первiсною вартiстю.
Первiсна вартiсть формується вiдповiдно до П(С)БО 9 "Запаси" та П(С)БО 16 "Витрати".
При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi кожної одиницi запасiв. Iнвестицiї у незавершене будiвництво об`єктiв нерухомостi облiковується за вартiстю придбанн
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

У ДЕРЖАВНУ КОМIСIЮ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Акцiонерам вiдкритого акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат"

Висновок щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ВАТ ЗАлК (далi Компанiя) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2010 року, на пiдставi якої складено згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту узагальнену фiнансову звiтнiсть. У нашому висновку, що датований 20 квiтня 2011 року та додається, ми висловили умовно-позитивну думку щодо фiнансової звiтностi, на пiдставi якої складено узагальнену фiнансову звiтнiсть.

Висновок
На нашу думку, за винятком впливу на фiнансову звiтнiсть питань, про якi йдеться у нашому висновку, що датований 20 квiтня 2011 року, узагальнена фiнансова звiтнiсть, що додається, в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає фiнансовiй звiтностi, на пiдставi яких її складено.

Для кращого розумiння фiнансового стану Компанiї, результатiв її дiяльностi за 2010 рiк та обсягу аудиту узагальнену фiнансову звiтнiсть слiд читати разом з фiнансовою звiтнiстю, на пiдставi якої її складено, i нашим аудиторським висновком щодо неї.20 квiтня 2011 року


Балченко С. О.
Директор ТОВ БДО
Сертифiкат аудитора № 000046, Серiя А, виданий 18 грудня 2008 року, рiшення АПУ №1972. Подовжено термiн дiї до 04 сiчня 2014 року. Товариство "БДО " (ЄДРПОУ 20197074) має свiдоцтво № 2868 вiд 23 квiтня 2002 року про внесення до Реєстру субєктiв аудиторської дiяльностi, виданого Аудиторською палатою України

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

У ДЕРЖАВНУ КОМIСIЮ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Акцiонерам вiдкритого акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат"

Висновок щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ВАТ ЗАлК (далi Компанiя), яка складається з балансу станом на 31 грудня 2010 року, звiту про фiнансовi результати, звiту про рух грошових коштiв та звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних Положень (Стандартiв) Бухгалтерського Облiку (далi НП(С)БО) України. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу включає: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв Аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та пояснювальних примiток до фiнансової звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих помилок фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або ненавмисних помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю субєктiв господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Питання, що впливають на висновок

Товариство не має достатнiх облiкових даних щодо початкової вартостi основних засобiв. Ми не мали змоги переконатися у балансовiй вартостi основних засобiв, вiдображених у звiтностi у розмiрi 334,597 тисяч гривень станом на 31 грудня 2010 р. (31 грудня 2009 р.: 347,870 тисяча гривень), та у будь-якому вiдповiдному впливi на нараховану амортизацiю, оподаткування, чистий прибуток та нерозподiлений прибуток станом на 31 грудня 2010 р. та за рiк, що минув на зазначену дату.

Станом на 31 грудня 2010 р. та 2009 р. Товариство не вiдобразило в облiку резерв по виплатах працiвникам по закiнченнi трудової дiяльностi та iнших довгострокових виплатах працiвникам згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 26 "Виплати працiвникам". Вплив такого вiдхилення вiд Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку на суму резерву по пенсiйних виплатах, оподаткування, чистий прибуток та нерозподiлений прибуток станом на 31 грудня 2010 р. та 2009 р. та за роки, що минули на зазначенi дати, не був визначений.

Висновок
На нашу думку, за винятком впливу на фiнансову звiтнiсть питань, про якi йдеться у попередньому роздiлi, фiнансова звiтнiсть представляє достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ВАТ ЗАлК станом на 31 грудня 2010 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до НП(С)БО в Українi.

Пояснювальний параграф

Не змiнюючи нашої умовно-позитивної думки, звертаємо Вашу увагу на те що Компанiя на звiтну дату бере участь, у якостi вiдповiдача, в судовiй справi №2а-0870/1822/11 про стягнення заборгованостi по iноземному кредиту, виданому пiд державнi гарантiї КМУ для придбання фольгопрокатного обладнання, на суму 1,193,057,721.07 грн. На дату надання аудиторського звiту справа знаходиться в Окружному Адмiнiстративному судi м. Запорiжжя. У разi визнання вимог позивача в повному обсязi виникає суттєва невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть бути необхiдними в результатi такої невизначеностi. Про такi коригуваннях буде повiдомлено, коли вони стануть вiдомими та можуть бути оцiненi.


Висновок щодо вимог законодавчих та нормативних актiв
Цей висновок пiдготовлено вiдповiдно до "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку" затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19грудня2006р. N1528.
1. На нашу думку iнформацiя за видами активiв Компанiї станом на 31 грудня 2010 року, у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до НП(С)БО в Українi.
2. На нашу думку iнформацiя за видами зобовязань Компанiї станом на 31 грудня 2010 року, у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до НП(С)БО в Українi
3. На нашу думку iнформацiя про власний капiтал Компанiї станом на 31 грудня 2010 року, у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до НП(С)БО в Українi.
4. На нашу думку вартiсть чистих активiв Компанiї не вiдповiдає вимогам законодавства, а саме ст. 155 п. 3 Цивiльного Кодексу України. Керiвництво Компанiї, разом з власниками Компанiї повиннi прийняти рiшення щодо перегляду суми статутного капiталу, або лiквiдувати Компанiю. У нас вiдсутня iнформацiя щодо наявностi судових справ та рiшень суду по застосуванню вказаної статтi Цивiльного Кодексу України на практицi. В звязку з цим ми знаходимося в ситуацiї невизначеностi, оцiнюючи реальнi ризики настання вказаних подiй.
5. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Компанiї (вiдповiдальної сторони) про те, що статутний капiтал станом на 31 грудня 2010 року, сплачений у встановленi законодавством термiни, у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до НП(С)БО в України та вимог чинного законодавства, наведено достовiрно.
6. У наслiдок того, що критерiй дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку є невiдповiдним до даного завдання i твердження управлiнського персоналу Компанiї (вiдповiдальної сторони) щодо цього критерiю вiдсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.
7. У наслiдок того, що критерiй забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України є невiдповiдним до даного завдання i твердження управлiнського персоналу Компанiї (вiдповiдальної сторони) щодо цього критерiю вiдсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.
8. У наслiдок того, що критерiй вiдповiдностi iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного покриття вiдповiдно до Закону України "Про iпотечнi облiгацiї" є невiдповiдним до даного завдання i твердження управлiнського персоналу Компанiї (вiдповiдальної сторони) щодо цього критерiю вiдсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.
9. На нашу думку, iнформацiя щодо елемента фiнансової звiтностi Компанiї "обсяг чистого прибутку" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2010 року, у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до НП(С)БО в Українi.
10. У наслiдок того, що критерiй щодо стану виконання зобов`язань за борговими та iпотечними цiнними паперами є невiдповiдним до даного завдання i твердження управлiнського персоналу Компанiї (вiдповiдальної сторони) щодо цього критерiю вiдсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.
11. У наслiдок того, що критерiй щодо вiдповiдностi вимогам законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв є невiдповiдним до даного завдання i твердження управлiнського персоналу Компанiї (вiдповiдальної сторони) щодо цього критерiю вiдсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.
12. На нашу думку, iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом року, що закiнчився 31 грудня 2010 року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Компанiї та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до НП(С)БО в Українi.

20 квiтня 2011 року
Балченко С. О.
Директор ТОВ БДО
Сертифiкат аудитора № 000046, Серiя А, виданий 18 грудня 2008 року, рiшення АПУ №1972. Подовжено термiн дiї до 04 сiчня 2014 року.
Товариство "БДО " (ЄДРПОУ 20197074) має свiдоцтво № 2868 вiд 23 квiтня 2002 року про внесення до Реєстру субєктiв аудиторської дiяльностi, виданого Аудиторською палатою Украї
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання ВАТ "ЗАлК" - єдине в Українi пiдприємство алюмiнiєвої промисловостi по виробницьтву алюмiнiю.
На комбiнатi випускаються наступнi основнi види продукцiї: алюмiнiй в чушках, алюмiнiй у зливках цилiндричних, алюмiнiєва катанка, силумiн, легованi алюмо-кремнiєвi сплави на основi алюмiнiю.
Чистий алюмiнiй використовується в основному в електричнiй i харчовiй промисловостi. Легкi i одночасно мiцнi алюмiнiєвi сплави є перспективними конструкцiйними матерiалами на транспортi, в будiвельнiй промисловостi i у рядi iнших областей. Властивостi алюмiнiю i його сплавiв вiдрiзняються вiд властивостей сталей. Алюмiнiй має високу теплопровiднiсть (приблизно у 5 разiв вище, нiж в рядових сталей). Алюмiнiй характеризується низькою температурою плавлiння, причому мiцнiсть його при нагрiвi рiзко знижується. Крiм того, вiн не мiняє колiр при нагрiвi (що характерний для бiльшостi металiв).
Основними споживачами товарної продукцiї комбiнату є пiдприємства машинобудiвної, транспортної, хiмiчної промисловостi. Ринки збуту: Україна, Росiя, далеке зарубiжжя.
У 2010 роцi основними споживачами товарної продукцiї, яка виробляється комбiнатом були: ДП ХМЗ "ФЄД" м.Харкiв, ТОВ "Онiкс" Миколаїв, ВАТ "Мотор Сiч" м.Запорiжжя, Вовчанський агрегатний з-д Харкiвської обл., Першотравневий електромеханiчний завод, ДП Зоря-Машпроект м. Миколаїв, Днiпропетровський агрегатний з-д, ВАТ "Коннектор" м. Харкiв, ЗАТ "Торгiвельний альянс Норд" м. Донецьк, ТОВ "Мегапром плюс" м. Запорiжжя, ТОВ "Укрспецмет" м. Луганськ.
Залежностi вiд сезонних змiн у дiяльностi Товариства немає.
Обсяг товарної продукцiї в порiвнянних цiнах у порiвняннi зi звiтом за 2009 рiк знижено на 46,2% або на 424,1 млн.грн., що пояснюється зниженням товарного випуску алюмiнiю.
Реалiзацiя алюмiнiю в загальному обсязi за 2010 рiк порiвняно з 2009 роком зменшилася, у зв`язку зi свiтовою фiнансово-економiчною кризою.
У зв`язку iз зупинкою виробництва, вiдвантаження глинозему-гiдрату, кремнiю технiчного не здiйснювалася.
Протягом 2010р., зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть ВАТ ЗАлК в основному була спрямована на iмпорт сировини та матерiалiв для забезпечення власних виробничих потреб комбiнату, а також iмпорт готової продукцiї росiйських заводiв, що входять в структуру ОК РУСАЛ, з метою подальшої реалiзацiї цих товарiв на територiї України.
У зв`язку зi значним зниженням обсягiв виробництва товарної продукцiї на комбiнатi, частка експорту товарної продукцiї ВАТ ЗАлК в структурi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, значно знизилася.
Експорт товарної продукцiї комбiнату здiйснювався до Республiки Бiлорусь i Грузiю.
Експортна дiяльнiсть комбiнату та полiтика цiноутворювання пов`язана з свiтовими цiнами Лондонської бiржi металiв (ЛМБ). Вiдповiдно до котирувань на ЛБМ, свiтовi цiни на високосортний алюмiнiй i сплави, вiдображаючи тенденцiї виходу ринку з кризи, додали в зростаннi. У середньому протягом року, бiржова цiна алюмiнiю змiнювалася вiд 2100 USD / MT, до 2400 USD / MT.
У звiтному перiодi, вiдбулося пiдвищення свiтових цiн на високосортний алюмiнiй, якi котируються Лондонськiй бiржi металiв (ЛБМ) на 30,31% i свiтових цiн алюмiнiєвих сплавiв - на 42,49%, щодо аналогiчного перiоду минулого року. завдяки високому попиту, а також за рахунок триваючого ослаблення курсу долара США, яке стимулює iнвесторiв вкладати кошти в товарнi ринки.
Основнi ризики в дiяльностi емiтента до проблем, що впливають на дiяльнiсть емiтента, можна вiднести:
- Виробничо технологiчнi (зростання цiн на енергоносiї, недостатнiсть коштiв на оновлення обладнання);
Вiдповiдно до типiв ризикiв можна вiднести:
1) полiтичнi (зовнiшня полiтика держави по вiдношенню до iнших країн);
2) виробничо-технологiчнi (скасування диференцiйованого тарифу на електропостачання);
3) правовi (змiна законодавчої бази, позови щодо визнання недiсними рiшень вiдповiдних органiв емiтента);
4) природнi (стихiйнi лиха, форс-мажорнi обставини);
8) науково-технiчнi (iновацiйна активнiсть конкуруючих суб`єктiв, впровадження господарчими суб`єктами нових технологiй.
У якостi заходiв щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi емiтентом планується пiдвищення рiвня продуктивностi працi, переобладнення використовиваючих у виробництвi основних засобiв, реструктурiзацiя непрофiльних активiв пiдприємства.
Основною транспортною схемою, по якiй ВАТ "ЗАлК" вiдправляє первинний алюмiнiй на експорт є залiзничний транспорт у напрямi Росiї, Угорщини, Словаччини. В перiод навигацiї на рiчцi Днiпро алюмiнiй за замовленням покупця автомобiльним транспортом вiдвантажується в Запорiзький рiчний порт з подальшим вантаженням на рiчковi судна.
Основними технологiчними видами сировини є глiнозем, анодна маса, сiрчана кислота, крiолiт вторинний, алюмiнiй фтористий, оксисульфат алюмiнiю. Основнi об`єми сировини i матерiалiв поставляються залiзничним транспортом у тому числi i власним рухливим складом з правом виходу, на спiльну мережу залiзниць; автомобiльним транспотом комбiнату.
Зменшення обсягiв поставок iмпортної сировини, з`явилося слiдством скорочення виробничих потужностей комбiнату.
В Українi алюмiнiєва промисловiсть представлена двома великими пiдприємствами ВАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат", ТОВ "Миколаївський глиноземний завод". ВАТ "ЗАлК" є монополiстом з виробництва первинного алюмiнiю. ТОВ "МГЗ" спецiалiзується на виробництвi металургiйного глинозему.
В свiтi конкурентами комбiнату є великi виробники алюмiнiю, якi розташованi в РФ, Європi, США та Китаї. Це достатньо великi (за обсягом виробництва) пiдприємства або компанiї, якi мають обсяги виробництва алюмiнiю первинного вiд 100 до 600 тис. тонн i бiльше.
Свiтовий обсяг виробництва алюмiнiю вирiс у третьому кварталi 2010 року на 10,7% в порiвняннi з третiм кварталом 2009 року i на 15% за пiдсумками перших дев`яти мiсяцiв 2010 року порiвняно з аналогiчним перiодом 2009 року. Споживання алюмiнiю в третьому кварталi було на 8,6% вище, нiж за пiдсумками аналогiчного перiоду минулого року, а за дев`ять мiсяцiв 2010 року - на 18% вище аналогiчного показника 2009 року.
Протягом 2010 року завдяки збiльшенiй економiчної активностi в Нiмеччинi, Пiвденнiй Америцi та Азiї свiтовий попит на алюмiнiй постiйно збiльшувався. У третьому кварталi 2010 року в США i Японiї в результатi розвитку автомобiлебудування та машинобудiвної галузi попит на алюмiнiй також стабiлiзувався. Зростання продажiв споживчих товарiв, що супроводжується збiльшенням попиту на алюмiнiєву упаковку i тару, справив позитивний вплив на обсяги виробництва алюмiнiєвого прокату.
Завдяки високому попиту на алюмiнiй у Китаї та вiдновлення попиту в США, Європi i Японiї в 2010 роцi свiтовий попит на алюмiнiй збiльшився на 25% в порiвняннi з рiвнем 2009 року. Слiд зазначити, що стабiльне зростання попиту поза Китаю дозволяє говорити про те, що захiднi ринки вiдновилися вiд наслiдкiв свiтової фiнансової кризи.
Вiдновлення автомобiльної промисловостi та транспортної iндустрiї, яке частково сприяло зростанню споживання алюмiнiєвої екструзiї i литих заготовок, позитивно вплинуло на результати дiяльностi росiйських заводiв. Плоский алюмiнiєвий прокат, користується попитом в Європi, дозволив компанiї реалiзувати свої плани щодо збiльшення виробництва вiдповiдного виду сплавiв, попит на дану продукцiю в середньостроковiй перспективi залишається високим.
З iншого боку, будiвельна галузь поки знаходиться на шляху до вiдновлення, за винятком Китаю, де обсяг нового будiвництва за останнiй рiк помiтно збiльшився, i продовжує рости з урахуванням тенденцiї до урбанiзацiї в країнi.
У цiлому, за прогнозами аналiтикiв, обсяг виробництва алюмiнiю в Китаї в 2010 роцi виросла на 30% i досягла 16,9 млн. тонн, при цьому споживання зросло на 17% - до 16 млн. тонн. Китай знову став нетто-iмпортером алюмiнiю у вереснi, iмпортувавши з сiчня 2010 року 38 тис. тонн алюмiнiю.
За звiтнiй перiод емiтент не впроваджував нових технологiй.
На регiональному та загальнодержавному ринках ВАТ "ЗАлК" є монополiстом з виробництва первинного алюмiнiю. Алюмiнiєвi сплави на основi первинного алюмiнiю в Українi виготовляє тiльки ВАТ "ЗАлК". Алюмiнiєвi сплави з металобрухту виробляє: СП "Обiмет" м.Одеса.
У якостi перспектив щодо планiв розвитку виробництва емiтентом планується забезпечити достатнiй рiвень виробництва основної продукцiї по вiдношенню, до звiтного перiоду. Але подальше збiльшення обсягiв виробництва яке безпосередньо пов`язане iз залученням значних фiнансових iнвестицiй емiтентом не планується.
Основними постачальниками емiтента за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об`ємi постачання є: ТОВ "МГЗ" - глiнозем; ВАТ "Укрграфит" - анодна маса.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом 2006-2010 року емiтентом не здiйснювалось будь якого значного придбання або вiдчудження активiв.
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2006 роцi складав 915 205 тис. грн.
Найбiльш значнi змiни в загальному розмiрi активiв у 2006 роцi були пов`язанi iз придбанням основних засобiв на суму 79991,8 тис. грн., у тому числi:
-Виробничого призначення будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 5605,9 тис. грн.; машини та обладнання на суму 69242,7 тис. грн.; транспортнi засоби на суму 1423,2 тис. грн.
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2007 роцi складав 1 066 405 тис. грн.
Найбiльш значнi змiни в загальному розмiрi активiв у 2007 роцi були пов`язанi iз придбанням основних засобiв на суму 77676,7 тис. грн., у тому числi:
-Виробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 1862,6 тис.грн.; машини та обладнання на суму 72725,3 тис.грн.;транспортнi засоби на суму 165,5 тис.грн.;iншi на 1762,4 тис.грн.
-Невиробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 576,7 тис.грн.;машини та обладнання на суму 290,2 тис.грн.; транспортнi засоби на суму 12,3 тис.грн.; iншi на суму 281,7тис.грн.
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2008 роцi складав 1 280 093 тис. грн.
Найбiльш значнi змiни в загальному розмiрi активiв у 2008 роцi були пов`язанi iз придбанням основних засобiв на суму 45 454 тис. грн., у тому числi:
-Виробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 7 тис.грн.; машини та обладнання на суму 44 876 тис.грн.; iншi на 601 тис.грн.
-Невиробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 60 тис.грн.;машини та обладнання на суму 4 тис.грн; iншi на суму 16тис.грн.
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2009 роцi складав 1 173 711 тис.грн.
Найбiльш значнi змiни в загальному розмiрi активiв у 2009 роцi були пов`язанi iз вiдчудженням та списанням основних засобiв на суму 11 799 тис. грн., у тому числi:
-Виробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 389 тис.грн.; машини та обладнання на суму 6 478 тис.грн.; транспортнi засоби на суму 2443 тис.грн iншi на 1 097 тис.грн.
-Невиробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 10 тис.грн.;машини та обладнання на суму 80 тис.грн; iншi на суму 45 тис.грн.
Придбано основних засобыв в 2009 роцi на суму 388 тис.грн.
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2010 роцi складав 1039483 тис грн.
Найбiльш значнi змiни в загальному розмiрi активiв у 2010 роцi були пов`язанi iз вiдчудженням та списанням основних засобiв на суму 1 874 тис. грн., у тому числi:
-Виробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 147 тис.грн.; машини та обладнання на суму 414 тис.грн.; транспортнi засоби на суму 1046 тис.грн iншi на 184 тис.грн.
-Невиробничого призначення: будiвлi, споруди та передавальнi пристрої на суму 10 тис.грн.;машини та обладнання на суму 60 тис.грн; iншi на суму 13 тис.грн.
Придбано основних засобiв в 2010 роцi на суму 1312 тис.грн.
Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов`язанi з її господарською дiяльнiст
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Всього основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 845 695тис. грн. (в тому числi iнвестицiйна нерухомiсть) Введено в експлуатацiю ОЗ на суму 1312 тис. грн.
Орендованi основнi засоби ВАТ "ЗАлК" на 01.01.2011 р.:
1.Державне пiдприємство з виробництва алюмiнiєвої фольги та пакувальних матерiалiв: електровантажники, договiр оренди до 31.03.2011р., вартiсть - 1941,0 тис.грн.
2. ЗАТ "Завод алюмiнiєвої катанки": основнi засоби виробничого призначення, офiсне обладнання, договiр оренди до 31.03.2011р., вартiсть - 7130,0 тис. грн.
Первiсна вартiсть переданих в оперативну оренду ОЗ на 31.12.2010р. складає 32 557 тис.грн.
Протягом 2010 року значних правочинiв щодо ОЗ емiтента не було.
Виробничi потужностi комбiнату для виробництва алюмiнiю сирця та алюмiнiєвої катанки використовуються на 21%, для виробництва глинозему та технiчного кремнiю не використовуються.
Засобами утримання активiв є надання в аренду або консервацiя (будинки, якi протягом звiтного перiоду не використовувались у виробничому процесi).
Основнi засоби виробничого призначення знаходяться на територiї комбiнату.
Що стосується екологiчних питань, то у 2010 роцi перевищень нормативiв викидiв, скидiв забруднюючих речовин у навколишнє середовище i лiмiтiв розмiщення вiдходiв на промислових полiгонах допущено не було. Екологiчнi штрафи на комбiнат не накладалися.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферу в 2010 роцi склали 1608,705 тонн, що в порiвняннi з 2009 роком менше на 1943,675 тонн. Скорочення викидiв досягнуто за рахунок скорочення виробництва алюмiнiю-сирцю на 2431,0 тонн у порiвняннi з випуском 2009 року, а так само за рахунок впровадження виробничих систем пов`язаних з удосконаленням технологiї електролiзного виробництва. У результатi вдосконалення технологiї електролiзного виробництва скороченi питомi витрати: по електроенергiї на технологiю на 348 кВт. год. / тонну, анодної маси - на -4,23 кг / тонну, фтористого алюмiнiю - на 0,55 кг / тонну в порiвняннi з плановими показниками 2010 року.
Зниження утворення промислових вiдходiв за 2010 рiк у порiвняннi з попереднiми роками вiдбулося за рахунок скорочення виробництва електролiтичного алюмiнiю i сплавiв.
Емiтент не має планiв щодо капiтального будiвництва, не планує розширювати, удосконалювати основнi засоб
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основною проблемою, яка заважає комбiнату працювати, розвиватися є високий тарiф на електропостачання (диференцiйний тарiф на електроенергiю, прив`язаний до свiтової цiни на алюмiнiй, для комбiнату вiдмiнили у 2005 роцi
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У 2010 роцi було визнано штрафiв на загальну суму 21368,58 грн., з них:
ТОВ "Пайпсистем" - 21368,58 гр
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансова полiтика комбiнату спрямована на мiнiмiзацiю збиткiв вiд операцiйної дiяльностi, а також збiльшення прибутку вiд усiх видiв дiяльностi.
Робочого капiталу для поточних потреб пiдприємства достатньо.
За оцiнками фахiвцiв емiтента для полiпшення фiнансового стану комбiнату в 2010 роцi необхiдно:
1 Оптимiзувати структуру капiталу i забезпечити його фiнансову стiйкiсть.
2 Забезпечення iнвестицiйної привабливостi пiдприємства.
3 Мiнiмiзувати фiнансовi зобов`язання, шляхом нарощування оборотного капiталу за рахунок збiльшення прибутку вiд всiх видiв дiяльностi.
4 Скоротити до мiнiмуму товарне кредитування.
5 Розширення ринкiв збуту.
6 Систематично проводити аналiз або дiагностику фiнансового стану комбiнату, його фактичних результатiв господарювання та факторiв, якi визначають рiвень i динамiку цих результатi
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Загальний пiдсумок вартостi укладенних але ще не виконанних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтнього перiоду складає 876548,6 тис. грн. Очiкуваний прибуток вiд виконання цих договорiв 245 580 гр
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Плани щодо дiяльностi емiтента на найближчий та наступнi декiлька рокiв щодо розширення виробництва, реконструкцiй, полiпшення фiнансового стану, iстотнi фактори, що можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому є поки що невизначеними.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiджень та розробок емiтент у звiтньому роцi не проводив.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Позови, предявленi до ВАТ ЗАлК у 2010 роцi (ВАТ ЗалК - вiдповiдач):
1. 18.01.2010р. Позивач ТОВ Пайпсистем. Сума позову 33 680,72 грн.
Розглядається в Господарському судi Запорiзької областi. Предмет позову стягнення штрафних санкцiй.
Рiшенням суду вiд 11.03.2010 р. позов задоволено частково - 21368,58 грн. Сума погашена в добровiльному порядку. Виконавче провадження закрито.
2. 02.02.2010р. Позивач Михайлик Т.Ф. Розглядається в Ленiнському районному судi м. Запорiжжя. Предмет позову про визнання угоди дiйсною. Позов задоволено.
3. 02.02.2010р. Позивач Лисенко В.Л. Розглядається в Ленiнському районному судi м. Запорiжжя. Предмет позову про визнання угоди дiйсною. Позов задоволено.
4. 02.04.2010р. Позивач Кравцова В.П. Сума позову - 100000,00 грн.
Розглядається в Заводському районному судi м. Запорiжжя. Предмет позову про стягнення моральної шкоди.
14.04.2010 р. Позивачка вiдмовилася вiд позову.
5. 18.05.2010р. Позивач Невмержицкая А.А. Сума позову 100000,00 грн.
Розглядається в Ленiнському районному судi м. Запорiжжя. Предмет позову про стягнення моральної шкоди.
У задоволеннi позову вiдмовлено. Апеляцiйним судом постановлено нове рiшення, позовнi вимоги частково задоволенi. Стягнуто 5000,00 грн. - моральної шкоди.
6. 14.06.2010р. Позивач ЧАТ Сiнтек. Сума позову 202849,32 грн.
Розглядається в Господарському судi Запорiзької областi, Донецькому апеляцiйному Господарському судi. Предмет позову заборгованiсть за транспортно-експедицiйнi обслуговування. Позов задоволено в повному обсязi.
7. 30.08.2010р. Позивач ВАТ Запорiжжяобленерго. Сума позову 321,00 грн.
Розглядається в Господарському судi Запорiзької областi. Предмет позову примушування надати пакет документiв для пiдготовки проекту договору. У задоволеннi позову вiдмовлено.
8. 20.09.2010р. Позивач Запорiзька мiська рада. Розглядається в Орджонiкiдзевському районному судi м. Запорiжжя. Предмет позову про припинення дiяльностi. Позов залишено без розгляду. Позивач вiдмовився вiд позову.
9. 28.09.2010р. Позивач Управлiння служби охорони при ДУ МВС України в Запорiзької областi. Розглядається в Господарському судi Запорiзької областi. Предмет позову про спонукання укласти договiр. У задоволеннi позову вiдмовлено.
10. 07.12.2010р. Позивач Запорiзький обласний центр зайнятостi.. Сума позову 12600,00 грн.
Розглядається в Запорiзькому Окружному адмiнiстративному судi. Предмет позову про стягнення штрафу за порушення Закону України "Про зайнятiсть населення ". Провадження у справi призупинено до розгляду в Днiпропетровському апеляцiйному адмiнiстративному судi.
11. 27.12.2010р. Позивач Запорiзька природоохрана мiжрайонна прокурора в iнтересах. Державної екологiчної iнспекцiї в Запорiзької областi. Сума позову 1100 4076,33 грн.
Розглядається в Господарському судi Запорiзької областi. Предмет позову стягнення шкоди, завданої державi порушенням ЗУ "Про охорону атмосферного повiтря". У задоволеннi позову вiдмовлено.
Позивачем подана апеляцiйна скарга.
12. 28.12.2010р. Позивач Запорiзька природоохрана мiжрайонна прокурора в iнтересах. Державної екологiчної iнспекцiї в Запорiзької областi. Сума позову 16 767 776,6 грн.
Розглядається в Господарському судi Запорiзької областi. Предмет позову стягнення шкоди, завданої державi порушенням ЗУ "Про охорону атмосферного повiтря". У задоволеннi позову вiдмовлено.
Позивачем подана апеляцiйна скарга.

Позови, предявленi ВАТ ЗалК в 2010 роцi (ВАТ ЗалК -позивач).
1. 11.02.2010р. Вiдповiдач ТОВ "Будкомплекс". Сума позову 38 845,05грн. Предмет позову компенсацiя витрат з оплати оренди земельної дiлянки. Справа розглядається у Господарському судi Запорiзької областi. Згiдно з рiшенням суду вимоги задоволенi повнiстю.
2. 29.04.2010р. Вiдповiдач ТОВ "Черноморспецпроект". Сума позову 121 512,06 грн. Предмет позову стягнення передоплати. Справа розглядається Одеським Господарським судом, Одеським апеляцiйним господарським судом, Вищим господарським судом України. Згiдно з рiшенням суду вимоги задоволенi. Вiдповiдачем подана апеляцiйна скарга, яка була задоволена. У задоволеннi касацiйної жалоби ВАТ "ЗАлК" вiдмовлено.
3. 04.06.2010р. Вiдповiдач служба Державної податкової iнспекцiї по роботi з КПП. Предмет позову про визнання протиправними дiй у напрямку запиту та проведення виїзної позапланової перевiрки, а також про скасування наказу № 650 вiд 01.06.2010р. про проведення перевiрки. Справа розглядається Запорiзьким Окружним адмiнiстративним судом. Рiшенням вiдмовлено в задоволеннi позовних вимог.
4. 11.08.2010р. Вiдповiдач Виконавчий комiтет Приморського мiської ради. Предмет позову про визнання протиправним i скасування рiшення № 102 вiд 16.08.2002г. Справа розглядається Приморським районним судом Запорiзької областi. Ухвалою вiд 03.09.2010 р. у вiдкриттi провадження у справi вiдмовлено. Визначення про вiдмову у вiдкриттi провадження оскаржено в Днiпропетровський Апеляцiйний адмiнiстративний суд.
5. 11.08.2010р. Вiдповiдач Дмитренко Т.I. Предмет позову про визнання права власностi на нерухоме майно. Справа розглядається Приморським районним судом Запорiзької областi. У судовому засiданнi 28.12.2010г. провадження у справi припинено.
6. 26.08.2010р. Вiдповiдач Державна екологiчна iнспекцiя в Запорiзької областi. Сума позову 3,40 грн. Предмет позову про визнання не чинним та скасування припису № 131/07 вiд 25.06.2010 р. Справа розглядається в Запорiзькому Окружному адмiнiстративному судi. Позивач вiдмовився вiд позову. Заява залишена без розгляду ухвалою вiд 12.11.2010 р.
7. 21.09.2010р. Вiдповiдач служба Державної податкової iнспекцiї по роботi з КПП. Сума позову 3,40 грн. Предмет позову про визнання протиправним та скасування першої податкової вимоги 1 / 20 вiд 20.08.2010 р. Справа розглядається в Запорiзькому Окружному адмiнiстративному судi. Судове засiдання призначено на 31.03.2011.
8. 03.11.2010р. Вiдповiдач Запорiзький обласний центр зайнятостi. Сума позову 3,40 грн. Предмет позову про скасування Рiшення № 10/8-р вiд 04.10.2010 р. Справа розглядається в Запорiзькому Окружному адмiнiстративному судi. У задоволеннi позову вiдмовлено. Подано апеляцiйну жалобу. Справа вiдправлена у Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд.
9. 19.11.2010р. Вiдповiдач служба Державної податкової iнспекцiї по роботi з КПП. Сума позову 3,40 грн. Предмет позову скасування податкового повiдомлення-рiшення № 0000310808 / вiд 19.05.2010. Справа розглядається в Запорiзькому Окружному адмiнiстративному судi. У задоволеннi позову вiдмовлено.

Позови, де ВАТ ЗАлК виступає третьою особою.
1. 27.04.2010р. Позивач Запорiзька обласна екологiчна громадська органiзацiя Оберiг, вiдповiдач Державна екологiчна iнспекцiя в Запорiзької областi. Предмет позову визнання протиправною бездiяльнiсть i зобов`язати виконати певнi дi. Сума позову невiдома. Справа розглядається Запорiзьким Окружним адмiнiстративним судом. У задоволеннi позову вiдмовлено.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі З 2007р. пiдприємство сертифiковане згiдно вимогам мiжнародних стандартiв ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 по системах менеджменту у сферi якостi, охорони навколишнього середовища i охорони працi.
Системи менеджменту розповсюджуються на:
oпервиннi процеси (основнi) - проектування, розробка; виробництво первинного алюмiнiю i алюмiнiєво-кремнiєвих сплавiв на його основi, алюмiнiєвої катанки, кремнiю технiчного, глинозему i гидроксида алюмiнiю;
вториннi процеси (забезпечення) - закупiвлi сировини, матерiалiв i устаткування, збут продукцiї, забезпечення енергоресурсами, ремонт основного технологiчного i енергетичного устаткування, залiзничнi i автомобiльнi перевезення, метрологiчне i iнформацiйне забезпечення, внутрiшнiй аудит;
процеси управлiння - управлiння персоналом, планування виробництва, управлiння документацiєю, вдосконалення Системи менеджменту якостi.
Фiнансове становище комбiнату залишається скрутним через гострий недолiк власних оборотних коштiв. За 2010 рiк власний капiтал має негативне значення.
Для полiпшення фiнансового стану комбiнату в 2010 роцi необхiдно:
1 Оптимiзувати структуру капiталу й забезпечити його фiнансову стiйкiсть.
2 Забезпечити iнвестицiйну привабливiсть пiдприємства.
3 Мiнiмiзувати фiнансовi зобов`язання, шляхом нарощування оборотного капiталу за рахунок збiльшення прибутку вiд всiх видiв дiяльностi.
4 Систематично вiдслiдковувати стан дебiторської заборгованостi, не допускати її збiльшення.
5 Розширювати ринки збуту.
6 Систематично проводити аналiз або дiагностику комбiнату, його фактичних результатiв i факторiв, що визначають рiвень i динамiку цих результатi