ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 

Особлива інформація на 07.12.2011

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
07.12.2011 Звільнено член Наглядової ради Нефедьєва Любов Анатолiївна д/н, д/н, , д/н 0,000
07.12.2011 Призначено член Наглядової ради Ристик Суркунис Александра д/н, д/н, , д/н 0,000
Зміст інформації 07.12.2011р. Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол №16 вiд 07.12.2011р.) прийнято рiшення про змiни у складi посадових осiб, а саме: Звiльнена на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства член Наглядової ради Нефедьєва Любов Анатолiївна, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; володiє 0,00000016% статутного капiталу товариства; на посадi перебувала 2 роки та 5 мiсяцiв (з 16.07.2009р. по 07.12.2011р.); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначений у звязку з вакантнiстю посади член Наглядової ради Ристик Суркунис Александра, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; акцiями товариства не володiє (0% статутного капiталу); посадову особу призначено термiном на три роки з 07.12.2011р.; попереднi посади: керуючий директор, старший адмiнiстратор; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа, вказана нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вказана в повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно законодавства Генеральний директор Котюк Олександр Володимирович