ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Особлива інформація на 18.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

18.04.2017Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїПостернак Вiта Григорiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Постернак Вiта Григорiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 18.04.2017р.; акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%); розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi перебувала 7 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Ревiзiйної комiсiї Товариства; пiдстави: Протокол рiчних загальних зборiв Товариства № 23 вiд 18.04.2017р.
18.04.2017Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїДишлюк Петро Михайловичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Дишлюк Петро Михайлович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 18.04.2017р.; акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%); розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi перебувала 7 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Ревiзiйної комiсiї Товариства; пiдстави: Протокол рiчних загальних зборiв Товариства № 23 вiд 18.04.2017р.
18.04.2017Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїГалигiна Вiкторiя Георгiївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Галигiна Вiкторiя Георгiївна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 18.04.2017р.; акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%); розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi перебувала 7 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Ревiзiйної комiсiї Товариства; пiдстави: Протокол рiчних загальних зборiв Товариства № 23 вiд 18.04.2017р.
18.04.2017Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїФонд державного майна Українид/н, 00032945, д/н68.0095
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Фонд державного майна України (код за ЄДРПОУ 00032945, мiсцезнаходження: 01133, м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/9) припиняє повноваження на посадi 18.04.2017р.; володiє 423514923 акцiями, що складає 68.0095% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 105878730.75 грн.; iнформацiя щодо попереднiх посад та непогашених судимостей не наводиться оскiльки призначена особа є юридичною. на посадi перебувала 7 мiсяцiв. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Ревiзiйної комiсiї Товариства; пiдстави: Протокол рiчних загальних зборiв Товариства № 23 вiд 18.04.2017р.
18.04.2017ОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiїIвахнiна Iнна Владиславiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Iвахнiна Iнна Владиславiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 18.04.2017р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний державний ревiзор – iнспектор пiдроздiлiв аудиту Державної податкової iнспекцiї, головний державний ревiзор-iнспектор вiддiлу контрольно-перевiрочної роботи i зборiв з фiзичних осiб Державної податкової iнспекцiї, головний державний ревiзор iнспектор вiддiлу аудиту Державної податкової iнспекцiї, головний державний ревiзор-iнспектор вiддiлу перевiрок з окремих питань управлiння податкового аудиту Запорiзької ОДПI ГУ ДФС у Запорiзькiй областi; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення - переобрання складу Ревiзiйної комiсiї Товариства; пiдстави - Протокол рiчних загальних зборiв Товариства № 23 вiд 18.04.2017р.
18.04.2017ОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiїДюшлюк Петро Михайловичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Дишлюк Петро Михайлович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 18.04.2017р.; акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє (0%); посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Головний спецiалiст Фонду державного майна України; член ревiзiйної комiсiї; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Ревiзiйної комiсiї Товариства; пiдстави: Протокол рiчних загальних зборiв Товариства № 23 вiд 18.04.2017р.
13.04.2017ОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiїФонд державного майна Українид/н, 00032945, д/н68.0095
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Фонд державного майна України (код за ЄДРПОУ 00032945, мiсцезнаходження: 01133, м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/9) обраний на посаду 18.04.2017р.; володiє 423514923 акцiями, що складає 68.0095% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 105878730.75 грн.; iнформацiя щодо попереднiх посад та непогашених судимостей не наводиться оскiльки призначена особа є юридичною. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Ревiзiйної комiсiї Товариства; пiдстави: Протокол рiчних загальних зборiв Товариства № 23 вiд 18.04.2017р.
18.04.2017ОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiїКруглова Свiтлана Володимирiвнад/н, д/н, д/н0.00016
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Круглова Свiтлана Володимирiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 18.04.2017р.; володiє 1000 акцiями, що складає 0.000160% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 250 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний економiст з фiнансвової роботи, начальник фiнансового вiддiлу, член ревiзiйної комiсiї, начальник фiнансово-економiчного вiддiлу; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: переобрання складу Ревiзiйної комiсiї Товариства; пiдстави: Протокол рiчних загальних зборiв Товариства № 23 вiд 18.04.2017р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.