АТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Звіт за 1 квартал 2017 року

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 58223 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 6411481 X X
Усього зобов'язань X 6469704 X X
Опис До iнших зобов"язань вiднесенi: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги, поточнi зобов"язання з одержаних авансiв, поточнi зобов"язання за розрахунками зi страхування, поточнi зобов"язання з оплати працi, поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов"язаннями, пенсiйнi зобо"язання, довгостроковi забезпечення, iншi поточнi зобов"язання.