ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 25.07.2016

Звіт за 2 квартал 2016 року

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тихонова Яна Робертiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1966
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 27
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** "Гленкор Iнтернешнл АГ" - голова представництва
Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Володiє 1 акцiями, що складає 0.00000016058% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0.25 грн. Посадова особа є представником акцiонера. Протягом звiтного перiоду у персональному складi посадової особи вiдбулися змiни: 21.04.2016р. Рiчнi загальнi збори акцiонерiв припинили повноваження Члена Наглядової ради Тихонової Яни Робертiвни, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, та переобрали її на цю посаду на новий термiн (протокол рiчних загальних зборiв №21 вiд 21.04.2016р.).


Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лисенко Олександр Вiкторович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1981
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 17
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "ЗАлК", заступник нач.юридичного вiддiлу
Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтньому перiодi не було.


Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кривенко Свiтлана Михайлiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1960
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 36
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна, головний спецiалiст
Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтньому перiодi не було.


Посада Генеральний директор
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лобiков Дмитро Валентинович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 628234, 22.11.1997, Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 22.11.1997
Рік народження** 1972
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 18
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор – Адвокатське об’єднання «Премiум»
Опис Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтньому перiодi не було.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Манькiвська Анастасiя Геннадiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 149277, Ленiнградський РУГУ МВС УКраїни в м.Києвi 28.03.1996
Рік народження** 1970
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 28
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, головний спецiалiст
Опис Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Посадова особа є представником акцiонера. Протягом звiтного перiоду у персональному складi посадової особи вiдбулися змiни: 21.04.2016р. Рiчнi загальнi збори акцiонерiв припинили повноваження Члена Наглядової ради Манкiвської Анастасiї Геннадiївни, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, та переобрали її на цю посаду на новий термiн (протокол рiчних загальних зборiв №21 вiд 21.04.2016р.).


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Харiна Наталiя Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ, 104003, Вишгородським РВГУ МВС України в Київськiй областi 13.09.2001
Рік народження** 1978
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 16
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник начальника Управлiння - начальник вiддiлу Фонду державного майна України.
Опис Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Посадова особа є представником акцiонера. Змiни у персональному складi стосовно посадової особи: 21.04.2016р. Рiчнi загальнi збори акцiонерiв припинили повноваження Члена Наглядової ради - юридичної особи Фонд державного майна України, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, та обрали на посаду Члена Наглядової ради Харiну Наталiю Миколаївну (протокол рiчних загальних зборiв №21 вiд 21.04.2016р.).


Посада Член Наглядоовї ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Павлюк Наталiя Василiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НЮ, 014434, Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi 01.07.2004
Рік народження** 1960
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 38
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник вiддiлу Регiонального вiддiлення ФДМУ по Тернопiльськiй областi, головний спецiалiст Фонду державного майна України
Опис Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Посадова особа є представником акцiонера. Змiни у персональному складi стосовно посадової особи: 21.04.2016р. Рiчнi загальнi збори акцiонерiв припинили повноваження Голови Наглядової ради Матис Ганни Станiславiвни, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, та обрали на посаду Члена Наглядової ради Павлюк Наталiю Василiвну (протокол рiчних загальних зборiв №21 вiд 21.04.2016р.).


Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Круглова Свiтлана Володимирiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1968
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 30
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "ЗАлК", начальник фiнансового вiддiлу
Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтньому перiодi не було.


Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Долгiнцева Ольга Анатолiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1974
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ДОНЄЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ", головний бухгалтер
Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтньому перiодi не було.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Безверха Свiтлана Володимирiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ТТ, 107163, Подiльський РУ ГУ МВС України в м.Києвi 03.03.2012
Рік народження** 1976
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 14
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Голден тайл", начальник юридичного вiддiлу
Опис Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Посадова особа є представником акцiонера. Змiни у персональному складi стосовно посадової особи: 21.04.2016р. Рiчнi загальнi збори акцiонерiв припинили повноваження Члена Наглядової ради Безверхої Свiтлани Володимiрiвни, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, та переобрали її на цю посаду на новий термiн (протокол рiчних загальних зборiв №21 вiд 21.04.2016р.)


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лепявко Iрина Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 81679, Печерський РУ ГУ МВС України у м.Києвi 29.04.1998
Рік народження** 1963
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 30
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонд державного майна України, заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу
Опис Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Посадова особа є представником акцiонера. Змiни у персональному складi стосовно посадової особи: 21.04.2016р. Рiчнi загальнi збори акцiонерiв припинили повноваження Члена Наглядової ради Лепявко Iрини Миколаївни, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, та переобрали її на цю посаду на новий термiн (протокол рiчних загальних зборiв №21 вiд 21.04.2016р.)


Посада Член Ревiзiйної комiсiї
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мороз Галина Аркадiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1975
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 22
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ГУ Мiндоходiв у Запорiзькiй областi, начальник вiддiлу
Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття поспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтньому перiодi не було.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Арнаутов Олексiй Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1974
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 19
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фiлiя ЗАТ "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.", директор фiнансового департаменту алюмiнiєвого дивiзiону
Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Володiє 1 акцiями, що складає 0.00000016058% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0.25 грн. Посадова особа є представником акцiонера. Протягом звiтного перiоду у персональному складi посадової особи вiдбулися змiни: 21.04.2016р. Рiчнi загальнi збори акцiонерiв припинили повноваження Голови Наглядової ради Арнаутова Олексiя Миколаїовича, у зв'язку з переобранням Наглядової ради Товариства, та переобрали його на цю посаду на новий термiн (протокол рiчних загальних зборiв №21 вiд 21.04.2016р.).* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.