ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 25.07.2016

Звіт за 2 квартал 2016 року

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) д/н
3. Дата проведення державної реєстрації 30.09.1994
4. Територія (область) Запорізька область
5. Статутний капітал (грн.) 155682280
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 68.0095
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 148
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 24.42 Виробництво алюмiнiю; 55.90 Дiяльнiсть iншого тимчасового розмiщення; 38.32 Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв;
10. Органи управління підприємства Органами управлiння Товариства є: - Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння Товариства, що здiйснює управлiння дiяльнiстю Товариства в цiлому, визначає цiлi та основнi напрямки дiяльностi; - Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган Товариства, що здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства та вирiшує усi питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законом, Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; - Наглядова рада - орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора; Ревiзiйна комiсiя - орган, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ЗАПОРIЗЬКИЙ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку 313399
3) Поточний рахунок 26004055719130
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ «АБ «РАДАБАНК»
5) МФО банку 306500
6) Поточний рахунок 26002300001563