ПАТ «ЗАлК»

Код за ЄДРПОУ: 00194122
Телефон: (061) 212-24-27
e-mail: zalk@zalk.com.ua
Юридична адреса: 69032, Запорізька область, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15
 
Дата розміщення: 25.07.2016

Звіт за 2 квартал 2016 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.07.2016
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" за ЄДРПОУ 00194122
Територія   за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво алюмінію за КВЕД 24.42
Середня кількість працівників 148    
Одиниця виміру тис. грн. без десяткового знака    
Адреса Запорiзька обл., м. Запорiжжя, Пiвденне шосе, 15, (061)212-24-27
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2016

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0
первісна вартість 1001 131 131
накопичена амортизація 1002 131 131
Незавершені капітальні інвестиції 1005 9769 9766
Основні засоби: 1010 104397 95021
первісна вартість 1011 514309 488725
знос 1012 409912 393704
Інвестиційна нерухомість: 1015 36895 35230
первісна вартість 1016 36895 35230
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 634 634
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 2842 2842
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 154537 143493
II. Оборотні активи
Запаси 1100 45452 44720
Виробничі запаси 1101 40108 39468
Незавершене виробництво 1102 8 8
Готова продукція 1103 660 660
Товари 1104 4676 4584
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2028 3465
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
79 1480
з бюджетом 1135 14016 10676
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 70 45
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 6 1729
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 235
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 415 2692
Усього за розділом II 1195 62066 65042
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 261 439
Баланс 1300 216864 208974

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 155682 155682
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 298260 298260
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -5931459 -6213453
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 -5477517 -5759511
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 73615 73615
Пенсійні зобов’язання 1505 107795 106213
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 537 708
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 181947 180536
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 3195689 3309365
за товари, роботи, послуги 1615 599253 620646
за розрахунками з бюджетом 1620 13444 26988
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 597 517
за розрахунками з оплати праці 1630 614 857
за одержаними авансами 1635 1944 12590
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1700893 1816986
Усього за розділом IІІ 1695 5512434 5787949
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 216864 208974

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Лобiков Дмитро Валентинович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Долгiнцева Ольга Анатолiївна